Dentinika

súkromná zubná ambulancia

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Poskytovaná stomatologická starostlivosť

Komplexné vstupné vyšetrenia (registrácia nových pacientov)

Komplexné vstupné vyšetrenie pozostáva z niekoľkých častí. Prvou fázou je vyplnenie dotazníka, prostredníctvom ktorého diskrétne získavame pre nás dôležité informácie o vašom celkovom zdravotnom stave. Následne sa formou dialógu oboznamujeme s vašimi „zuboproblémami“, ťažkosťami, predstavami, očakávaniami...
Potom prechádzame k dôkladnému vyšetreniu tvrdých a mäkkých tkanív ústnej dutiny. Kontrolujeme stav jednotlivých zubov, prítomné výplne či protetické práce, nevynecháme vyšetrenie ďasien a závesného aparátu zubov. Nasleduje kontrola sliznice, jazyka, čeľustného kĺbu a vzájomného postavenia čeľustí.
Na základe výsledkov vyšetrenia a po digitálnej RTG diagnostike zostavujeme spoločne s vami individuálny plán liečby.

Vstupné pedostomatologické vyšetrenie

K malým detským pacientom, ktorí majú v našej ambulancií „premiéru“ pristupujeme s trpezlivosťou a obzvlášť citlivo. U každého dieťaťa sa snažíme získať si dôveru. V tomto smere je neoceniteľný kladný prístup rodičov, ktorí k pravidelným návštevám zubnej ambulancie dieťa pozitívne motivujú. Na základe vlastných skúseností odporúčame, aby spolu s deťmi našu ambulanciu navštevovali aj rodičia. Rodinný zubný lekár má okrem psychologického efektu aj nemalý medicínsky význam. Deti vnímajú lekára, vykonávanie preventívnych prehliadok či prípadné ošetrenie s väčšou pohodou a už spomínanou dôverou.

Dentálna hygiena, inštruktáž, pravidelné kontroly

Dentálna hygiena realizovaná v zubnej ambulancií v pravidelných polročných intervaloch predstavuje neodeliteľnú súčasť starostlivosti o orálne zdravie. Po detailnom vyšetrení stavu ďasien a závesného aparátu zubov (tzv. parodontu) zvážime adekvátny, pre váš stav najvhodnejší postup prevedenia dentálnej hygieny. Naučíme vás ako sa správne o chrup a ďasná každodenne starať, odporučíme vhodné pomôcky starostlivosti. Ambulanciu máme vybavenú značkovým ultrazvukovým prístrojom a ručnými nástrojmi, pokiaľ máte zuby sfarbené pigmentami, využívame na ich odstránenie pieskovač (air-flow).
Pri inštruktáži detí a mládeže využívame ako motivačný prostiedok farbenie špeciálnym roztokom, ktorý odhalí miesta, ktoré si deti nedostatočne alebo vôbec nečistia a na ktoré si treba pri domácej starostlivosti „posvietiť“. Neoceniteľná je pochopiteľne spolupráca s rodičmi.
Pravidelne absolvované preventívne prehliadky u dospelých raz ročne, u detí a mládeže dvakrát za rok, zabezpečia včasné zachytenie problému a následne liečbu nielen s nižšou mierou časovej, ale aj finančnej záťaže. Poctivý a zodpovedný prístup sa naozaj vyplatí…

Preventívne fluoridové programy pre deti a mládež, pečatenie

Fluoridácia predstavuje preventívny postup s cieľom zvýšiť odolnosť skloviny zubov voči kyselinám, ktoré sú produkované baktériami zubného povlaku. Znižuje sa tak riziko vzniku zubného kazu. Aplikáciu fluoridového gélu alebo laku odporúčame u detí do 18 rokov veku každých 6 mesiacov. Ideálne je prepojenie dentálnej hygieny a fluoridácie.
Pečatenie zubov v zadných úsekoch chrupu detí je významnou preventívnou metódou. Aplikáciou pečatidla dochádza k uzatvoreniu rýh a jamiek na žuvacích plôškach stoličiek a črenových zubov. Pečatenie sa odporúča uskutočniť čo najskôr po prerezaní trvalého zuba.

Anestézia, bezbolestné ošetrenie

Šetrné podanie anestetika a následné ošetrenie bez pocitov úzkosti a strachu z bolesti je v našej ambulancií samozrejmosťou. Uvedomujeme si, že k „bezbolestnosti“ prispieva aj náš empatický, no zároveň profesionálny prístup a taktiež zariadenie ambulancie v príjemných tónoch.

Výplňová terapia, dôraz na estetiku

Výplne, inak povedané aj plomby nahrádzajú tkanivo zuba poškodené kazom. Kladieme dôraz na vysoko estetické prevedenie výplní, ich trvanlivosť a funkčnosť. Najčastejšie pri výplniach používame fotokompozitné materiály – biele výplne. V súčastnosti už spĺňajú náročné požiadavky na estetiku a odolnosť aj v zadných úsekoch chrupu. Pre pacientov preferujúcich nadštandard a najvyššiu kvalitu zhotovujeme v spolupráci so zubným laboratóriom keramické výplne. Skloionomérne cementy využívame predovšetkým v pedostomatológií ako výplne mliečnych zubov.

Endodontické ošetrenie zubov (ošetrenie zubných kanálikov)

Ide o ošetrenie koreňových kanálikov, teda vyčistenie, dezinfekciu a následné zaplnenie a uzatvorenie koreňového systému zuba. Takéto ošetrenie vyžadujú zuby so zápalom zubnej drene alebo zuby s odumretou zubnou dreňou. Endodoncia v mnohých prípadoch zachraňuje zub pred extrakciou teda vytrhnutím. Neliečený mŕtvy zub môže mať negatívny vplyv na celkový zdravotný stav.

Fixná a snímateľná protetika (korunky, mostíky, snímateľné protézy)

K fixnému protetickému riešeniu patrí ošetrenie pomocou koruniek a mostíkov. Korunkou nahrádzame deštruovanú prirodzenú korunku zuba. V mnohých prípadoch sú indikáciou na ošetrenie korunkou endodonticky ošetrené zuby. Mostíky zabezpečia náhradu chýbajúceho zuba či viacerých zubov s využitím zubov prítomných pred a za medzerou, čím sa tieto zuby stávajú nosnými piliermi mostíka. V zubnom laboratóriu zhotovená korunka či mostík svojou farbou a tvarom zapadajú do prostredia vašich úst, spĺňajú náročné estetické i funkčné kritériá. V našej ambulancií ponúkame pacientom viacero možností, rozhodnúť sa môžete pre celokeramiku alebo kovokeramiku.
V prípade, že stav tzv. zbytkového chrupu neumožňuje efektívne riešenie náhrady chýbajúcich zubov pomocou mostíkov, zhotovujeme čiastočné snímateľné náhrady. Naša ambulancia sa zaoberá aj sanáciou bezzubých pacientov a to pomocou totálnych snímateľných náhrad.

Estetika a rekonštrukcie chrupu

Cieľom je dosiahnuť v súčastnosti tak žiadaný krásny úsmev. Fazetami dokážeme korigovať mierne odchýlky postavenia zubov, zmenšovať či uzatvárať medzery medzi zubami. K estetickým postupom patrí aj bielenie zubov. Vnútorným bielením endodonticky ošetreného zuba odstránime nežiadúci farebný kontrast a prinavrátime zubu prirodzenú farbu.
V komplikovaných prípadoch estetických rekonštrukcií ide o časovo náročné terapeutické postupy, vyžadujúce dôkladnú analýzu a častokrát aj vzájomnú spoluprácu viacerých odborníkov (čeľustný ortopéd, stomatochirurg).

Základné chirurgické výkony (extrakcie)

V našej ambulancií sa snažíme o zachovanie prirodzeného chrupu čo najdlhšie, každú extrakciu zvažujeme. Ak zub nie je možné ošetriť, došlo k výraznej deštrukcií alebo ponechanie zuba by negatívne vplývalo na celkový zdravotný stav, pristupujeme v miestnom znecitlivení k jeho odstráneniu. Pacientov s problematickými, neprerezanými zubami múdrosti odosielame k spolupracujúcemu kolegovi do stomatochirurgickej ambulancie.

Terapia ochorení parodontu

Parodontitída je chronické ochorenie postihujúce tzv. závesný aparát zuba. Pokročilé štádia sa prejavujú výraznou kývavosťou zuba či viacerých zubov v dôsledku straty kosti. Pacient takto častokrát prichádza aj o zuby, ktoré nie sú inak postihnuté, čiže sú bez kazov alebo výplní.
Kladieme dôraz na včasnú diagnostiku a liečbu, k úspechu ktorej výraznou mierou prispieva aj samotný pacient. Poctivým prístupom a správnou každodennou starostlivosťou sa dá progresia parodontitídy významne spomaliť až zastaviť. Pri agresívne prebiehajúcich formách pristupujeme k antibiotickej terapií.

RTG diagnostika

RTG prístroj patrí v súčastnosti už k bežnému vybaveniu modernej zubnej ambulancie. Vo veľmi krátkom čase a s minimálnym zaťažením pacienta získavame dôležité diagnostické informácie. V prevencií zubného kazu majú veľký význam tzv. záhryzové snímky, ktoré detailne zachytávajú medzizubné priestory. Dokažeme tak zachytiť už včasné štádia zubného kazu, ktorý je lokalizovaný na plôškach zubov, ktoré bežne nevidíme (tzv. aproximálne plôšky). Okrem pomoci pri stanovení správnej diagnózy sa RTG snímky zhotovujú aj kvôli kontrole uskutočneného ošetrenia.

Konzultácie, poradňa pre rodičov, cielené stomatologické vyšetrenia

Okrem kvalitného ošetrenia a starostlivosti zabezpečujeme aj konzultačnú a poradenskú činnosť. Na žiadosť iného špecialistu (lekára) vystavujeme potvrdenia o stave chrupu za účelom vylúčenia fokálnej infekcie.

Riešenie akútnych stavov (po dohode)

Bolesť zubov či náhle vzniknuté stavy vyžadujúce starostlivosť vo veľmi krátkom čase promptne riešime. Pacienta našej ambulancie, ktorý má akútny problém ošetríme v čo možno najkratšom čase. Z organizačných dôvodov odporúčame najskôr telefonicky kontaktovať ambulanciu.

"Úsmev je najlepší spôsob, ako zlepšiť svoj vzhľad."