Dentálna hygiena

Moderne vybavená dentálnohygienická ambulancia pacientom poskytuje odborné ošetrenie zubov, ďasien a jazyka podľa konceptu „Guided biofilm therapy“. Ide o šetrné, no zároveň dôsledné odstránenie zubného kameňa, povlakov a nežiadúcich pigmentov. Ambulancia dentálnej hygieny úzko spolupracuje so zubnou ambulanciou a významne sa podieľa na dosahovaní „bezproblémovosti“ v oblasti orálneho zdravia. Pravidelná návšteva dentálnohygienickej ambulancie je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti nielen o ústne, ale i celkové zdravie.

Objednajte sa online
Dentálna hygiena
Dentálna hygiena

Dentálna hygienička

 • realizuje vyšetrenia, ktorých výsledky pri preventívnej
  prehliadke hodnotí zubný lekár
 • poskytuje odborné dentálnohygienické ošetrenie
 • inštruuje a stabilizuje správne návyky starostlivosti
 • motivuje ku každodennému dosiahnutiu dokonale čistých
  zubov v domácom prostredí
 • koordinuje stravovacie návyky
 • podľa individuálnych potrieb odporučí vhodné pomôcky starostlivosti
  o zuby, ďasná, jazyk či sliznicu ústnej dutiny

Profesionálna dentálna hygiena:

 • znižuje riziko vzniku zubného kazu
 • predchádza zápalom ďasien
 • u paropacientov znižuje pravdepodobnosť straty zubov
 • udržiava orálne i celkové zdravie
 • vhodná pre všetky vekové skupiny, bežne sa vykonáva 2x ročne, pri vážnejších
  stavoch je potrebné dentálnu hygienu absolvovať častejšie

Koncept guided biofilm therapy

Predstavuje moderný, systematický a svetovo uznávaný prístup v spôsobe dentálnohygienického ošetrenia. Jeho princípy sme si osvojili a integrovali sme ich do každodennej praxe.

Guided Biofilm Therapy pozostáva z:

 • vyšetrenie a zber diagnostických údajov
 • detekcia resp. vizualizácia biofilmu a povlaku špeciálnym farbivom
 • motivácia pacienta
 • odstránenie mäkkých povlakov zo zubov, jazyka a sliznice pomocou airflow – pieskovanie
 • u stabilizovaných parodontologických pacientov aj perioflow – pieskovanie jemným práškom v parovačkoch
 • eliminácia tvrdých nánosov, zubného kameňa ultrazvukom alebo ručnými nástrojmi
 • remineralizácia, fluoridácia zubov
 • objednanie pacienta na ďalšiu kontrolnú návštevu individuálne podľa potreby

Koncept GBT uplatňujeme u detských, dospelých i parodontologických pacientov.

Dentálna hygiena

Služby dentálnej hygieny

Dentálna hygiena
u detí

Začína ešte pred narodením dieťatka a to edukáciou budúcej matky, pretože starostlivosť o prvé zúbky je kľúčová. V útlom detskom a predškolskom veku je prioritou nadviazať dobre fungujúcu spoluprácu s rodičmi, pretože v tomto období sa formujú správne návyky. Dieťa si osvojuje „pocit čistých zubov“. Deti a rodičov učíme správnej technike čistenia zúbkov, pravidelnosti a vedieme ich k dodržiavaniu vhodných stravovacích návykov. Deti školského veku a teenegerov učíme zodpovednosti za svoje orálne zdravie, postupne rozvíjame manuálne zručnosti a názorne zdokonaľujeme techniku čistenia zubov. Stále zdôrazňujeme dôležitosť výživy. Motivácia a inštruktáž majú jediný cieľ – dosiahnuť stav bez zubného kazu. Starostlivosť poskytujeme aj deťom v čeľustno-ortopedickej liečbe, teda deťom so zubným aparátom.

Dentálna hygiena
u dospelých

Podľa konceptu GBT pozostáva z úvodného pravidelného vyšetrenia stavu ďasien a závesného aparátu. Nasleduje vizualizácia povlaku a jeho následná eliminácia spolu s nežiadúcimi pigmentami pomocou AIRFLOW. Po pieskovaní dentálna hygienička pokračuje šetrným no zároveň detailným odstránením zubného kameňa ultrazvukom či ručnými nástrojmi. Medzitým komunikácia, motivácia, inštruktáž a dohľad nad správnymi stravovacími návykmi. Nakoniec sa realizuje ošetrenie skloviny zubov remineralizačným alebo fluoridovým prípravkom.

Dentálna hygiena
u parodontologického pacienta

Ide o náročnejšie ošetrenie, ktoré vyžaduje detailnejšie vyšetrenie závesného aparátu zubov, zistenie stupňa postihnutia a po zhodnotení stavu sa realizuje adekvátne ošetrenie, častokrát v miestnom znecitlivení. V spolupráci so zubným lekárom sa pri komplikovanejších stavoch realizujú bakteriologické a genetické testy, lekár ordinuje antibiotiká. Parodontologickí pacienti v stabilizovanom stave navštevujú ambulanciu 3-4x ročne.

Naša ambulancia

DENTINIKA je moderne a kvalitne vybavená zubná prax so skutočným záujmom starať sa o orálne zdravie svojich pacientov odborne, ľudsky a dlhodobo.

Certifikáty

Neustále sa
odborne vzdelávame

Vzdelávanie nám pomáha odborne rásť a poskytovať vám modernejšiu starostlivosť. Náš personál sa pravidelne zúčastňuje na kongresoch a iných odborných podujatiach, absolvuje praktické workshopy a kurzy doma i v zahraničí. Sme tiež členmi odborných skupín na sociálnych sieťach, zúčastňujeme sa webinárov s problematikou orálneho zdravia. Sledujeme nové trendy a do praxe začleňujeme nové materiály, postupy či zariadenia.

Náš tím

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková - Zubný lekár

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Zubný lekár

Profesný životopis

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

2001: Ukončenie magisterského štúdia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 2008: Ukončenie štúdia stomatológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava 2008 – 2013: Zubný lekár, zamestnanecký pomer, Bratislava 2009: Členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov 2011: Získanie odbornej spôsobilosti v odbore Zubné lekárstvo, SZU Bratislava 2012: Získanie odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, RÚVZ Bratislava 2013: Založenie vlastnej, súkromnej stomatologickej ambulancie Dentinika s.r.o. 2016: Rozšírenie priestorov Dentinika s.r.o., do prevádzky uvedená ďalšia nová zubná ambulancia/ambulancia dentálnej hygieny 2016: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie 2017: Otvorenie moderného zubného RTG pracoviska nielen pre pacientov Dentinika s.r.o., ale i pacientov odoslaných od lekárov z iných zubných ambulancií 2022: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie 2023: Rozšírenie ordinačných hodín Ambulancie dentálnej hygieny na každodennú prevádzku Od ukončenia štúdia: Pravidelné zdokonaľovanie teoretických i praktických zručností na odborných vzdelávacích podujatiach a kurzoch na Slovensku i v zahraničí.
Iveta Slivonová - Zubná asistentka

Iveta Slivonová

Zubná asistentka

Naši spokojní pacienti

Spokojný pacient zubná ambulancia