Zubná ambulancia

Je „mozgom, srdcom i zlatými rukami“ Dentiniky. Úzko spolupracuje s ambulanciou dentálnej hygieny a RTG pracoviskom. Vďaka vzájomnému prepojeniu je registrovaným pacientom poskytovaná nadštandardná starostlivosť. Zubný lekár pracuje s lupovými okuliarmi t.j. všetky výkony realizuje so zväčšením.

Objednajte sa online
Zubná ambulancia

Služby zubnej ambulancie

Vstupné vyšetrenie
/ prvá návšteva

Komplexné vstupné vyšetrenie zahŕňa administratívu, vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave a rodinnú anamnézu. Nasleduje RTG diagnostika a dôkladné vyšetrenie tvrdých a mäkkých tkanív ústnej dutiny, vzájomného postavenia čeľustí, čeľustných kĺbov a uzlín. Na základe výsledkov vyšetrení zostavujeme spoločne s vami individuálny plán liečby. Lekár vás taktiež oboznámi s výhodami, ktoré registráciou automaticky bezplatne získavate.

Preventívna
prehliadka

Absolvovanie preventívnych prehliadok u detí 2x ročne a u dospelých 1x za rok je našou prioritou. Pred prehliadkou je nevyhnutné absolvovať vrámci našej praxe dentálnohygienické ošetrenie. Uskutočňujeme kontrolu zubov, prítomných výplní, protetických prác, hodnotíme stav ďasien a parodontu, vyšetríme sliznice, jazyk, čeľustné kĺby a uzliny. V pravidelných intervaloch zhotovujeme kontrolné RTG snímky.

RTG
diagnostika

“Tretie oko“ zubného lekára nevyhnutne potrebné pre stanovenie správnej diagnózy. Prax je vybavená intraorálnym digitálnym RTG prístrojom, vďaka ktorému priamo v ambulancií zhotovujeme detailné snímky jednotlivých zubov alebo záhryzové snímky zamerané na včasné odhalenie medzizubných kazov. Okrem toho realizujeme aj panoramatické snímky celého chrupu a diagnosticky veľmi hodnotné 3D CBCT snímky, tzv. „zubné CT“ v samostatnej RTG miestnosti.

Detské
zubné lekárstvo

Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o detských pacientov. Od útleho veku až po dosiahnutie dospelosti. Prvú návštevu zubnej ambulancie odporúčame už po prerezaní prvých mliečnych zubov. V prípade potreby, ošetrujeme s citom, pochopením a najmä bezbolestne. Odporúčame pečatenie stálych stoličiek, deťom pri každej preventívnej prehliadke, teda 2x ročne, aplikujeme na zuby fluoridový alebo remineralizačný prípravok. Cieľom je, aby naši detskí pacienti dorástli do dospelosti s intaktnými t.j. úplne zdravými zubami.

Konzervačné zubné
lekárstvo/výplne

Výplňami nahrádzame zubným kazom poškodené tkanivo zuba resp. dopĺňame z iných dôvodov chýbajúcu časť zuba. Dôraz kladieme na vysoko estetické prevedenie výplní, ich trvanlivosť a funkčnosť. Od výplní s malými rozmermi až po rozsiahlejšie rekonštrukcie. A to všetko so snahou zachovať vitalitu zuba.

Endodontické
ošetrenie

Ošetrenie koreňových kanálikov vyžadujú zuby so zapálenou alebo už odumretou zubnou dreňou. Ide o vyčistenie, dezinfekciu, zaplnenie a hermetické uzatvorenie koreňového systému zuba. Je to časovo i technicky náročnejší typ výkonu, no má dôležitý význam, zachraňuje zub pred jeho stratou. Venujeme sa aj tzv. reendodontickému ošetreniu už raz v minulosti endodonticky ošetrených zubov, pred ktorým paušálne zhotovujeme 3D CBCT.

Protetika / korunky,
mostíky, fazety

Rozsiahlymi výplňami oslabené či endodonticky ošetrené zuby je vhodné ošetriť korunkou. Mostíky zabezpečia náhradu chýbajúceho zuba či viacerých zubov s využitím zubov prítomných pred a za medzerou. Namiesto klasických odtlačkov zhotovujeme tzv. digitálne odtlačky, používame intraorálny skener. V zubnom laboratóriu zhotovená korunka či mostík spĺňajú náročné estetické i funkčné kritériá. V niektorých prípadoch je vhodná kovokeramika, najčastejšie však odporúčame vysokoestetickú celokeramiku.

Estetické
zubné lekárstvo

Malé úpravy častokrát znamenajú veľké zmeny. Krásny úsmev dokážeme dosiahnuť aj veľmi šetrne voči tkanivám zuba, bez rozsiahlejších, hlbších zásahov. Kompozitným materiálom sme schopní zmenšovať či uzatvárať medzery medzi zubami, odstrániť ryhy, škvrny či doplniť opotrebované rezacie hrany. Kompozitnými fazetami zhotovenými priamo v ambulancií korigujeme mierne odchýlky v postavení zubov či prekrývame farebne nevyhovujúce pohľadové plochy zubov.

Bielenie
zubov

Venujeme sa bieleniu jednotlivých, endodonticky ošetrených diskolorovaných zubov, ale aj bieleniu celého chrupu. Od r. 2016 realizujeme domáce alebo kombinované bielenie PUREWHITENING. Na konte máme desiatky spokojných, usmiatych pacientov. PureWhitening je garanciou viditeľného efektu zosvetlenia zubov. Je to šetrný a cenovo dostupný spôsob omladenia s skrášlenia tváre. Pred bielením je nevyhnutné absolvovať vrámci našej praxe dentálnohygienické ošetrenie príp. konzultáciu u zubného lekára.

Zubná
chirurgia

Venujeme sa základným chirurgickým výkonom, najmä extrakciám. Snažíme sa o zachovanie prirodzeného chrupu čo najdlhšie, každú extrakciu zvažujeme. Ak zub nie je už možné ošetriť, došlo k výraznej deštrukcií alebo jeho ponechanie by malo negatívny vplyv na celkový zdravotný stav, pristupujeme k jeho odstráneniu. Náročnejšie výkony realizuje spolupracujúci stomatochirurg.

Anestézia,
bezbolestné ošetrenie

Šetrné podanie anestetika a následné ošetrenie bez pocitov úzkosti a strachu z bolesti je v našej ambulancií samozrejmosťou. Uvedomujeme si, že k „bezbolestnosti“ prispieva aj náš empatický, no zároveň profesionálny prístup a celkovú pohodu dotvára aj zariadenie interiéru celej praxe v príjemných tónoch.

Riešenie akútnych,
bolestivých prípadov

Bolesť zuba, úraz či iné náhle vzniknuté stavy vyžadujúce starostlivosť vo veľmi krátkom čase promptne riešime. Pacienta registrovaného v našej praxi, ktorý má akútny problém ošetríme v čo možno najkratšom čase. Z organizačných dôvodov odporúčame najskôr telefonicky kontaktovať ambulanciu, recepcia následne zariadi vašu návštevu.

Naša ambulancia

DENTINIKA je moderne a kvalitne vybavená zubná prax so skutočným záujmom starať sa o orálne zdravie svojich pacientov odborne, ľudsky a dlhodobo.

Certifikáty

Neustále sa
odborne vzdelávame

Vzdelávanie nám pomáha odborne rásť a poskytovať vám modernejšiu starostlivosť. Náš personál sa pravidelne zúčastňuje na kongresoch a iných odborných podujatiach, absolvuje praktické workshopy a kurzy doma i v zahraničí. Sme tiež členmi odborných skupín na sociálnych sieťach, zúčastňujeme sa webinárov s problematikou orálneho zdravia. Sledujeme nové trendy a do praxe začleňujeme nové materiály, postupy či zariadenia.

Náš tím

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková - Zubný lekár

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

Zubný lekár

Profesný životopis

MUDr. Mgr. Soňa Vlčková

2001: Ukončenie magisterského štúdia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 2008: Ukončenie štúdia stomatológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava 2008 – 2013: Zubný lekár, zamestnanecký pomer, Bratislava 2009: Členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov 2011: Získanie odbornej spôsobilosti v odbore Zubné lekárstvo, SZU Bratislava 2012: Získanie odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, RÚVZ Bratislava 2013: Založenie vlastnej, súkromnej stomatologickej ambulancie Dentinika s.r.o. 2016: Rozšírenie priestorov Dentinika s.r.o., do prevádzky uvedená ďalšia nová zubná ambulancia/ambulancia dentálnej hygieny 2016: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie 2017: Otvorenie moderného zubného RTG pracoviska nielen pre pacientov Dentinika s.r.o., ale i pacientov odoslaných od lekárov z iných zubných ambulancií 2022: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na Činnosti vedúce k lekárskemu ožiareniu, povinné preškolenie 2023: Rozšírenie ordinačných hodín Ambulancie dentálnej hygieny na každodennú prevádzku Od ukončenia štúdia: Pravidelné zdokonaľovanie teoretických i praktických zručností na odborných vzdelávacích podujatiach a kurzoch na Slovensku i v zahraničí.
Iveta Slivonová - Zubná asistentka

Iveta Slivonová

Zubná asistentka

Naši spokojní pacienti

Spokojný pacient zubná ambulancia